Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Life Elixir en een wederpartij waarop Life Elixir deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  Life Elixir waarbij Life Elixir voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Life Elixir en zijn directie.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website van Life Elixir ( www.fulvinezuur.nl ) hierna te noemen: “website”).
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van zijde van de wederpartij van Life Elixir (nader te noemen “klant”) zijn niet van toepassing.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Life Elixir en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.9 Indien Life Elixir niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Life Elixir in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.10 Door een product of dienst (hierna te noemen: “product”) te bestellen geeft de klant aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Life Elixir zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is of dat er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2 De in de catalogi, mailings en op de website van Life Elixir opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Life Elixir niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen Life Elixir en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Life Elixir kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien Life Elixir een tijdelijke actieperiode en actieprijs communiceert in door Life Elixir uitgegeven mailings en op de Website, dan garandeert  Life Elixir dat deze prijzen niet zullen worden verhoogd gedurende de aangegeven looptijd van de betreffende actie, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 De door Life Elixir vermelde prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting. Bij levering buiten Nederland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
3.2 Indien de klant een product heeft besteld, zullen de prijzen voor dit product in deze bestelling niet verhoogd worden, tenzij wettelijke maatregelingen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. In geval van deze wettelijk noodzakelijke verhoging, zal Life Elixir dit schriftelijk aan de klant meedelen en is de klant gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren.
3.3 Life Elixir is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de Website.
3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Life Elixir.
3.5 Bij niet tijdige betaling krijgt de klant eerst een betalingsverplichting met een termijn van 14 dagen, daarna geldt rechtswege in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Life Elixir verder toekomende rechten.
3.6 Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Life Elixir moet maken tot verhaal van haar vorderingen, zijn geheel voor rekening van de klant

Artikel 4 Levering
4.1 Life Elixir doet haar uiterste best om de producten met bekwame spoed te leveren (uiterlijk binnen 30 dagen), volgens de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de Websites onder het kopje: verzendinformatie/bezorging. De door Life Elixir aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Mocht Life Elixir niet in staat zijn om het product binnen 30 dagen te leveren, dan krijgt de klant hierover zo spoedig mogelijk bericht doch uiterlijk binnen 3 weken na plaatsing van de bestelling. De klant heeft in dit geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
4.2 Zodra bij Life Elixir bekend is dat levering binnen de gecommuniceerde levertijd onmogelijk is, dan zal Life Elixir dit zo spoedig mogelijk aan de klant doorgeven en de nieuw verwachte levertijd communiceren. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling schriftelijk (e-mail, fax of brief) en zonder kosten te annuleren. Life Elixir zal dan het eventueel betaalde bedrag binnen twee weken aan de klant overmaken.
4.3 Life Elixir is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Verzuim treedt in 30 dagen na de bestelling indien het bepaalde uit punt 4.2 hierop niet van toepassing is.
4.4 Op verzoek van de klant kan Life Elixir het product leveren op een door de klant aangegeven plaats in Nederland. Indien de klant het product buiten Nederland wil laten afleveren, komen zowel de verzend- als de eventuele importkosten voor rekening van de klant.
4.5 Indien de klant het product niet op de vermelde leveringsdatum en plaats in ontvangst kan nemen, dient de klant dit minimaal 2 werkdagen dagen voor de vermelde leverdatum aan Life Elixir kenbaar te maken. Als deze termijn niet wordt gehaald en Life Elixir extra kosten moet maken voor het retour nemen en opnieuw verzenden van het product, dan worden deze extra kosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 5 Risico en Eigendom
5.1 Het risico van het product gaat over op de klant op het moment van levering.
5.2 Het eigendom van het geleverde product gaat over van Life Elixir op de klant op moment van levering, indien de klant aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
5.3 Door Life Elixir geleverde producten, die ingevolge artikel 5.2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
5.4 Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Life Elixir daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Bestelling / Communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Life Elixir, dan wel tussen Life Elixir en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Life Elixir, is Life Elixir niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Life Elixir.
6.2 Life Elixir is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.
6.3 Door te bestellen machtigt de klant Life Elixir om, indien nodig, de klantgegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Life Elixir kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent het betalingsgedrag van de klant.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Life Elixir is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Life Elixir geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Life Elixir niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen Life Elixir of bij gebruikte derden zijn daaronder inbegrepen. Life Elixir heeft heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Life Elixir zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Life Elixir kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbinden. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is geen der partijen schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.4 Indien Life Elixir ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Life Elixir gerechtigd om het gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Zichttermijn/retourneren
8.1 De klant mag een afgeleverd artikel (ongeopend!) binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zonder reden aan Life Elixir terugzenden. Daarmee komen de verplichtingen van de klant te vervallen (anders dan kosten van terugzending) en wordt de aankoop van het product ontbonden. Indien de klant het product al aan Life Elixir heeft betaalt, dan zal Life Elixir binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending van het product het betaalde aankoopbedrag terugstorten.
8.2 Indien de klant gebruik maakt van artikel 8.1 komen de kosten en risico’s voor retourzending voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant gebruik wil maken van artikel 8.1, dan moet zij dit vooraf schriftelijk aan Life Elixir kenbaar maken. Life Elixir zal aangeven wanneer en waar het product kan worden geretourneerd.
8.4 De klant kan een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
– Het artikel is gedurende de periode dat de klant het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
– Het artikel is niet meer compleet;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Life Elixir niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
– Het betreffen producten die zijn verzegeld en waarvan de verzegeling is verbroken
8.5 Life Elixir behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat sprake is van één of meer van de volgende situaties zoals vermeld in artikel 8.4.

Artikel 9. Ontbinding
9.1 De klant kan de overeenkomst ontbinden door het product retour te zenden zoals beschreven in artikel 8, of door de overeenkomst schriftelijk (email of brief) te ontbinden voordat het product aan de klant is verzonden.
9.2 Indien de klant één of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voortvloeien niet, niet tijdig, niet naar behoren nakomt, als de klant vervolgens na ingebrekestelling van 14 dagen alsnog niet nakomt, is zij van rechtswege in verzuim. In dit geval heeft Life Elixir het recht de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Life Elixir tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Life Elixir voorkomende rechten.
9.3 Alle vorderingen die Life Elixir in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 10 Garantie
10.1 De door Life Elixir geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
10.2 Op de door ons geleverde producten geldt geen garantietermijn, omdat het geen gebruiksvoorwerpen betreffen.
10.3 De klant is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk nadat het product geleverd is. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Life Elixir te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Life Elixir in staat is adequaat te reageren. De klant dient Life Elixir in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4 Indien een gebrek niet binnen bekwame tijd wordt gemeld, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.5 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Life Elixir het gebrekkige product binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorg dragen voor herstel dan wel aan de klant een vervangende vergoeding voldoen. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is dan zal Life Elixir de klant een schriftelijke kennisgeving sturen ter bevestiging van het gebrek en de met de klant gemaakte afspraak om het product te vervangen of zorg dragen voor herstel dan wel aan de klant een vervangende vergoeding voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om het vervangen product aan Life Elixir te retourneren en de eigendom daarover aan Life Elixir te verschaffen, tenzij Life Elixir anders aangeeft.
10.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de aantoonbare kosten daardoor ontstaan, met inbegrip van gemaakte onderzoekskosten, voor rekening van de klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Life Elixir is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Life Elixir is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Life Elixir komt.
11.2 Life Elixir is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in mailings of op de Websites.
11.3 Life Elixir is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Life Elixir geleverd artikel, tenzij Life Elixir aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek).
11.4 Indien Life Elixir toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de klant, is Life Elixir aansprakelijk jegens klant voor vergoeding van de door klant geleden schade. Life Elixir is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
Redelijke en aantoonbare kosten die de klant maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.
11.5 De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal driemaal het bedrag van de factuurprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal driemaal de factuurprijs van deze dienstverlening. Enige andere schade dan in artikel 11.4 onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door Life Elixir niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3 in artikel 11.4.
11.6 De aansprakelijkheid van Life Elixir is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
11.7 Life Elixir is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Life Elixir gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Life Elixir, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Life Elixir, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
11.8 Life Elixir is niet aansprakelijk voor enige schade, die de klant later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Life Elixir kenbaar heeft gemaakt.
11.9 Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Life Elixir en/of die door Life Elixir bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen de klant en Life Elixir worden gebruikt en die door de klant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje “Aansprakelijkheid” beroepen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Alle geschillen tussen partijen, met een vordering van meer dan vijfduizend Euro, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Life Elixir.

Artikel 13 Diversen
13.1 Life Elixir is bevoegd om haar rechten en plichten over te dragen aan een derde.
13.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s’Gravenhage.
13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, cq de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen Life Elixir en de klant.

Artikel 14 Privacy
14.1 De persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in het Life Elixir klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Life Elixir, Lijsterbeslaan 73, Delft, Nederland. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
14.2 Life Elixir verstrekt enkel gegevens aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling.
14.3 Vragen om inzage en/of wijzigingen van persoonsgegevens kan de klant richten aan: Life Elixir, Lijsterbeslaan 73, Delft, Nederland. Of per email: info@fulvinezuur.nl

KvK nr: 64311384

BTW nr: NL1449.03.908.B05

Copyright 2020. Fulvicsport.com Alle rechten voorbehouden